پخ زن ورق مورد نیازتان را از ما بخواهید:

عرضه کننده انواع پخ زن دستی، پخ زن اتوماتیک، پخ زن بادی، پخ زن ورق با امکان پخ زنی لوله و سوراخ

انتخاب کنید :

برندها
یوروبور
نیتو
انکو
نوع پیشروی
دستی
اتوماتیک
قابلیت های ویژه
پخ زنی سوراخ (خزینه)
پخ زنی لوله
بادی

UZ50 TRIUMPH
پخ زن اتوماتیک

پخ زن ورق اتوماتیک مدل UZ50 محصولی از انکو چک

 • 15°-60°
 • 62mm
 • 80mm
 • 175kg

UZ30 EXPRESS
پخ زن اتوماتیک

پخ زن ورق اتوماتیک مدل UZ30 محصولی از انکو چک

 • 30°-60°
 • 30mm
 • 100mm
 • 400kg

UZ29 SPEEDER
پخ زن اتوماتیک

 • 30°,45°,22.5°,37.5°,50°
 • 29 mm
 • 6 - 60 mm
 • 205 kg

UZ18 HARDWORKER
پخ زن اتوماتیک

 • 15°-50°
 • 18mm
 • 100mm
 • 110kg

UZ15 RAPID
پخ زن اتوماتیک

پخ زن ورق اتوماتیک مدل UZ15 محصولی از انکو چک

 • 15°-50°
 • 15mm
 • 40mm
 • 94kg

UZ12 ULTRALIGHT
پخ زن اتوماتیک

پخ زن ورق نیمه اتوماتیک مدل UZ12 محصولی از انکو چک

 • 30°, 45°, 22.5°
 • 37.5°, 50°
 • 12mm
 • 35mm
 • 30kg

B22 ZERO
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل B22 محصولی از انکو چک

 • 0°-60°
 • 21mm
 • no limit
 • 21kg

B15 ELECTRA
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل B15 محصولی از انکو چک

 • 30°, 37.5°, 45°
 • 50°, 60°
 • 15mm
 • no limit
 • 7kg

B15 AIR
پخ زن دستی / بادی

پخ زن ورق دستی/بادی مدل B15 محصولی از انکو چک

 • 30°, 37.5°, 45°
 • 50°, 60°
 • 15mm
 • no limit
 • 7.5kg

B5
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل B5 محصولی از انکو چک

 • 45°, 60°
 • 5mm
 • no limit
 • 4kg

B3
پخ زن دستی

پخ زن ورق نیمه اتوماتیک مدل B3 محصولی از انکو چک

 • 30°-60°
 • 5mm
 • no limit
 • 28kg

B2 Air
پخ زن دستی / بادی

پخ زن ورق دستی/بادی مدل B2AIR محصولی از انکو چک

 • 45°
 • 2mm
 • no limit
 • 0.4kg

LKF.210s
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل LKF210S محصولی از یوروبور هلند

 • 0°-60°
 • 21mm
 • no limit
 • 23kg

 

B45
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل B45 محصولی از یوروبور هلند

 • 45°, 30°
 • 6mm
 • 6mm
 • 4.7kg

 

HB-15B
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل HB-15B محصولی از نیتو ژاپن

 • 15°-45°
 • 21mm
 • no limit
 • 14kg

 

EMB-0307B
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل EMB-0307B محصولی از نیتو ژاپن

 • 15°-45°
 • 7mm
 • no limit
 • 3.9kg

 

MB-03A
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل MB-03A محصولی از نیتو ژاپن

 • 45°
 • 3mm
 • no limit
 • 2.5kg

 

ECB-0203
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل ECB-0203 محصولی از نیتو ژاپن

 • 45°
 • 3mm
 • no limit
 • 2.5kg

 

AMBL-0307
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل AMBL-0307 محصولی از نیتو ژاپن

 • 15°-45°
 • 7mm
 • no limit
 • 2.9kg

 

AMB-0307
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل AMB-0307 محصولی از نیتو ژاپن

 • 15°-45°
 • 7mm
 • no limit
 • 2.9kg

 

CBR-03
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل CBR-03 محصولی از نیتو ژاپن

 • R3
 • 3mm
 • no limit
 • 2kg

 

CB-02
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل CB-02 محصولی از نیتو ژاپن

 • 45°
 • 2mm
 • no limit
 • 1.8kg

 

CB-01
پخ زن دستی

پخ زن ورق دستی مدل CB-01 محصولی از نیتو ژاپن

 • 45°
 • 1mm
 • no limit
 • 0.5kg