دریل مگنت مورد نیازتان را از ما بخواهید:

عرضه کننده انواع دریل مگنت دستی، دریل مگنت اتوماتیک، دریل شارژی، دریل بادی، دریل دستی، دزیل اتوماتیک و دریل کم ارتفاع

انتخاب کنید :

برندها
یوروبور
نیتو
انواع
دستی
اتوماتیک
شارژی
کم ارتفاع
بادی
ویژگی
قلاویز کاری
خزینه کاری
سوراخکاری
با مته گردبر
با مته توپر

ECO.30
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC030

 • 12-30mm
 • 1-13mm
 • 8.5kg
 • 1200kgf

 

ECO.32
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC032

 • 12-32mm
 • 1-13mm
 • 12kg
 • 1500kgf

ECO.32T
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC032T

 • 12-32mm
 • 1-13mm
 • 10-25mm
 • M3-M12
 • 12kg
 • 1500kgf

 
 
 

ECO.40/2
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC040/2

 • 12-40mm
 • 1-13mm
 • 12kg
 • 1500kgf

ECO.40S
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC040S

 • 12-40mm
 • 1-16mm
 • 11.2kg
 • 1500kg

 

ECO.50
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC050

 • 12-50mm
 • 1-23mm
 • 13.5kg
 • 1850kgf

ECO.50S
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC050S

 • 12-50mm
 • 1-23mm
 • 10-55mm
 • 11.2kg
 • 1500kgf

ECO.50T
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC050T

 • 12-50mm
 • 1-23mm
 • 10-40mm
 • M3-M20
 • 14kg
 • 1850kgf

ECO.55
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC055

 • 12-55mm
 • 1-23mm
 • 10-60mm
 • 13.5kg
 • 1850kgf

ECO.55T
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC055T

 • 12-55mm
 • 1-23mm
 • 10-60mm
 • M3-M20
 • 13.5kg
 • 1850kgf

ECO.55A
دریل مگنت اتوماتیک

دریل مگنت اتوماتیک یوروبور مدل EC055A

 • 12-55mm
 • 1-23mm
 • 10-60mm
 • 23/5kg
 • 1850kgf

ECO.55TA
دریل مگنت اتوماتیک

دریل مگنت اتوماتیک یوروبور مدل EC055TA

 • 12-55mm
 • 1-23mm
 • 10-60mm
 • M3-M20
 • 23.5kg
 • 1850kgf

 

ECO.60S
دریل مگنت اتوماتیک

 • 12-60 mm
 • 1-23 mm
 • 10-65 mm
 • 13 kg
 • 1850 kg

ECO.80/4
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC080/4

 • 12-80mm
 • 1-31.75mm
 • 28kg
 • 3000kgf

ECO.100/4
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC0100/4

 • 12-100mm
 • 1-31.75mm
 • 10-50mm
 • M3-M30
 • 28kg
 • 3000kgf

ECO.100/4D
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC0100/4D

 • 12-100mm
 • 1-31.75mm
 • 10-50mm
 • M3-M30
 • 28kg
 • 3000kgf

ECO.200
دریل مگنت دستی

دریل مگنت یوروبور مدل EC0200

 • 12-200mm
 • 1-40mm
 • 1-205mm
 • n/a
 • 53kg
 • 3900kgf

ECO-TUBE.30
دریل مگنت تیوب

دریل مگنت یوروبور مدل EC0-TUBE30

 • 12-30mm
 • 1-13mm
 • 11kg
 • 532kgf

ECO.35F
دریل مگنت کم ارتفاع

دریل مگنت کم ارتفاع یوروبور مدل EC035F

 • 12-35mm
 • 10kg
 • 1500kgf

ECO.36
دریل مگنت کم ارتفاع

دریل مگنت کم ارتفاع یوروبور مدل EC036

 • 12-36mm
 • 10.3kg
 • 1500kg

EBM.360
دریل مگنت شارژی

دریل مگنت شارژی یوروبور مدل EBM360

 • 12-36mm
 • 1-13mm
 • 15kg
 • 37V/7.6Ah Li-lon
 • 1700kgf

AIR.52/3
دریل مگنت بادی

دریل مگنت بادی یوروبور مدل AIR52/3

 • 12-52mm
 • 13kg
 • 1000kgf

LO-3550
دریل مگنت کم ارتفاع

دریل مگنت کم ارتفاع نیتو مدل LO-3550

 • 17.5-35mm
 • 8.7kg
 • 561kgf

CLA-2720
دریل مگنت شارژی

دریل مگنت شارژی نیتو مدل CLA-2720

 • 12-27mm
 • 7kg
 • 18V/4Ah Li-ion
 • 561kgf

WOJ-3200
دریل مگنت دستی

دریل مگنت نیتو مدل WOJ-3200

 • 12-32mm
 • 13kg
 • 981kgf

WA-5000
دریل مگنت اتوماتیک

دریل مگنت نیتو مدل WA-5000

 • 12-50mm
 • 23kg
 • 1000kgf

WA-3500
دریل مگنت اتوماتیک

دریل مگنت کم ارتفاع نیتو مدل WA-3500

 • 14-35mm
 • 20kg
 • 720kgf

QA-4000
دریل مگنت اتوماتیک

دریل مگنت اتوماتیک نیتو مدل QA-4000

 • 14-40mm
 • 18.5kg
 • 680kgf

QA-6500
دریل مگنت اتوماتیک

دریل مگنت اتوماتیک نیتو مدل QA-6500

 • 17.5-65mm
 • 26kg
 • 1000kgf

A-100
دریل مگنت دستی

دریل مگنت نیتو مدل A-100

 • 50-100mm
 • 50kg
 • 1800kgf