پخ زن های متنوع زیر

انواع پخ زن شامل:

پخ زن ورق

پخ زن لوله

و لوازم جانبی موجود از قبیل:

تیغه اینسرتی

کارتریج