انتخاب کنید :

مدل نورد1

نورد سازه (H)

  • ضخامت نورد:25mm
  • نوع سیستم:؟؟؟

مدل نورد2

نورد سازه (H)

  • ضخامت نورد:40mm
  • نوع سیستم:هیدرولیک