انتخاب کنید :
انواع
انواع
ماشین جوش زیر پودری
ماشین جوش الکترواسلگ

1F

ماشین جوش زیر پودری

 • ابعاد کارگیر:
  ؟؟؟؟
 • تعداد هد جوش:تک کلگی

2F

ماشین جوش زیر پودری

 • ابعاد کارگیر:
  ؟؟؟؟
 • تعداد هد جوش:دو کلگی

جوش الکترواسلگ

ماشین جوش الکترواسلگ

 • ابعاد کارگیر:
  ؟؟؟؟